1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר של חברת אלרם הנדסה טכנולוגיות מתקדמות 1992 בע”מ (להלן: “קבוצת נגב”). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות באתר, וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “תנאי השימוש”). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

1.2. המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את הדעת ולשמש כמידע כללי בלבד. תכנים אלו אינם מהווים חוות דעת או עצה מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים. השימוש בשירותי ובתכני האתר הינו על אחריותך בלבד.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2. השימוש באתר

2.1. הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן:

2.1.1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;

2.1.2. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם;

2.1.3. אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק.

2.2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

2.3. קבוצת נגב רשאית בכל עת להפסיק את הצגת התכנים באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. קבוצת נגב יכולה לשנות מעת לעת את האתר, לרבות שינוי המבנה, מראהו ועיצובו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. אתה מתחייב, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נגב בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3. קישורים באתר

3.1. ייתכן ותמצא באתר קישורים (‘לינקים’) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר, או מטעמה והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

3.2. קבוצת נגב איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

4. מדיניות פרטיות

קבוצת נגב מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת הבאה: https://www.elrameng.com/privacy-policy/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

5. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינן של קבוצת נגב בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לקבוצת נגב להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מנגב.

6. אחריות

6.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. קבוצת נגב אינה מתחייבת שהאתר וכל התכנים והשירותים המופיעים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קבוצת נגב ו/או מי מטעמה.

6.2. השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה וקבוצת נגב ו/או מי מטעמה, לרבות חברות אחרות בקבוצת נגב, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

6.3. קבוצת נגב אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. קבוצת נגב לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

7. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את נגב ו/או מי מטעמה, לרבות חברות אחרות בקבוצת נגב בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

8. שונות

8.1. קבוצת נגב רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

8.2. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש ו/או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.

8.3. קבוצת נגב תהיה רשאית להסב או להמחות את כל זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי.

8.4. על כל שאלה אנא פנה אלינו בכתובת הבאה: elrameng@elrameng.com